State Logo Department Name National Emblem

राजीव गांधी विज्ञान आणि तंत्रज्ञान आयोग
(महाराष्ट्र शासन)

Emblem

पृष्ठभूमि छवि

"विज्ञान आणि तंत्रज्ञानाच्या एक अभिनव कृती आराखडा"

संपर्क साधा

डॉ. एन.जी. शाह
सदस्य सचिव
राजीव गांधी विज्ञान आणि तंत्रज्ञान आयोग,
महाराष्ट्र शासन
अपीजय हाऊस, तिसरा मजला, दिनशॉ वाच्छा रोड,
के.सी.कोलेज, चर्चगेटच्या बाजूला
मुंबई -400020
मुख्यालय: मुंबई  

आरजीएसटीसी मंत्रालय, 7 वा मजला,
राजमुद्रा कक्षेजवळ, मॅडम कामा रोड,
मुंबई -400032
newदूरध्वनी: 022 - 40061793

ईमेल: rgstcmaha[at]rediffmail[dot]com

 

नागपूर सेंटर

श्रीमती. प्रगती गोखले,
सल्लागार आणि कार्यालय प्रभारी
राजीव गांधी विज्ञान आणि तंत्रज्ञान आयोग,
महाराष्ट्र शासन, नागपूर केंद्र,
नवीन लायब्ररी इमारत, तिसरा मजला,
व्ही.एन.आय.टी. कॅम्पस, दक्षिण अंबाझरी रोड,
नागपूर -440 010
संपर्क क्रमांक: 0712 –2241188, 2245638, (थेट) 2801637
ई - मेल आयडी: rgstcngp@gmail.com

टीप: गूगल नकाशावरील दुवा आपल्याला बाह्य-शासकीय वेबसाइटवर नेईल.