State Logo Department Name National Emblem

राजीव गांधी विज्ञान आणि तंत्रज्ञान आयोग
(महाराष्ट्र शासन)

Emblem

पृष्ठभूमि छवि

"विज्ञान आणि तंत्रज्ञानाच्या एक अभिनव कृती आराखडा"

आरजीएसटीसी अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांची अंतिम ज्येष्ठता यादी ०१.०१.२०२०, ०१.०१.२०२१ आणि ०१.०१.२०२२

PDF iconवरिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी अंतिम ज्येष्ठता यादी ०१.०१.२०२०
०१.०१.२०२१ आणि ०१.०१.२०२२ (मराठी)(491 केबी)

PDF iconकनिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी अंतिम ज्येष्ठता यादी ०१.०१.२०२० ०१.०१.२०२१ आणि ०१.०१.२०२२ (मराठी)(429 केबी)

PDF iconवैज्ञानिक सहाय्यक अंतिम ज्येष्ठता यादी 01.01.2020 01.01.2021 आणि 01.01.2022 (1) (मराठी)(591 केबी)

PDF iconसहाय्यक अंतिम ज्येष्ठता यादी 01.01.2020 01.01.2021 आणि 01.01.2022 (मराठी)(516.64 केबी)

PDF iconलेखापाल अंतिम ज्येष्ठता यादी 01.01.2020 01.01.2021 आणि 01.01.2022 (मराठी)(511.43 केबी)

PDF iconलोअर ग्रेड स्टेनो मराठी अंतिम ज्येष्ठता यादी ०१.०१.२०२० ०१.०१.२०२१ आणि ०१.०१.२०२२ (मराठी)(540.26 केबी)

PDF iconलिपिक - टंकलेखक अंतिम ज्येष्ठता यादी ०१.०१.२०२० ०१.०१.२०२१ आणि ०१.०१.२०२२ (मराठी)(508.13 केबी)

PDF iconशिपाई अंतिम ज्येष्ठता यादी 01.01.2020 01.01.2021 आणि 01.01.2022 (मराठी)(508.76 केबी)