State Logo Department Name National Emblem

राजीव गांधी विज्ञान आणि तंत्रज्ञान आयोग
(महाराष्ट्र शासन)

Emblem

पृष्ठभूमि छवि

"विज्ञान आणि तंत्रज्ञानाच्या एक अभिनव कृती आराखडा"

RGSTC अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांची तात्पुरती ज्येष्ठता यादी 0.1.2020, 01.01.2021 आणि 01.01.2022