State Logo Department Name National Emblem

राजीव गांधी विज्ञान आणि तंत्रज्ञान आयोग
(महाराष्ट्र शासन)

Emblem

पृष्ठभूमि छवि

"विज्ञान आणि तंत्रज्ञानाच्या एक अभिनव कृती आराखडा"

आरजीएसटीसीअधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांची तात्पुरती ज्येष्ठता यादी वर्ष ०१.०१.२०२४