State Logo Department Name National Emblem

राजीव गांधी विज्ञान आणि तंत्रज्ञान आयोग
(महाराष्ट्र शासन)

Emblem

पृष्ठभूमि छवि

"विज्ञान आणि तंत्रज्ञानाच्या एक अभिनव कृती आराखडा"

कोण कोण आहे

क्र नाव पदनाम
1 डॉ. एन.जी. शाह सदस्य सचिव
2 डॉ ए. व्ही. सप्रे सल्लागार, मुंबई
3 डॉ. व्ही. महाजनी सल्लागार, मुंबई
4 श्री. अजित जी. पाटणकर सल्लागार, मुंबई
5 श्रीमती. प्रगती गोखले सल्लागार व कार्यालयीन प्रभारी, नागपूर